Định cấu hình danh sách máy in

Nếu bạn đặt chính sách này, quản trị viên có thể thiết lập một danh sách máy in cho người dùng của họ. Máy in sẽ được chọn ngay trong lần đầu tiên người dùng cố gắng in.

Bạn có thể sử dụng chính sách này cho các mục đích sau:

* Tùy chỉnh display_name và description dạng tự do để dễ chọn máy in.

* Giúp người dùng xác định máy in thông qua manufacturer và model.

* uri phải là một địa chỉ có thể truy cập được từ máy khách, bao gồm cả scheme, port và queue.

* Tùy ý cung cấp uuid để giúp loại bỏ các máy in zeroconf trùng lặp.

* Sử dụng tên kiểu máy cho effective_model hoặc đặt autoconf thành Bật. Những máy in có cả hai thuộc tính hoặc không có thuộc tính nào sẽ bị bỏ qua.

Các tệp PPD sẽ được tải xuống sau khi người dùng sử dụng máy in. Đồng thời, những tệp PPD thường sử dụng sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm. Chính sách này không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể định cấu hình máy in trên từng thiết bị hay không.

Lưu ý: Đối với các thiết bị được quản lý Microsoft® Active Directory®, chính sách này hỗ trợ việc mở rộng ${MACHINE_NAME[,pos[,count]]} sang tên máy Microsoft® Active Directory® hoặc một chuỗi con của biến đó. Ví dụ: nếu tên máy là CHROMEBOOK, ${MACHINE_NAME,6,4} sẽ được thay bằng 4 ký tự bắt đầu sau vị trí thứ 6, nói cách khác là sẽ được thay bằng BOOK. Vị trí này dựa trên mốc 0.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=Printers để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{ "display_name": "Color Laser", "description": "The printer next to the water cooler.", "manufacturer": "Printer Manufacturer", "model": "Color Laser 2004", "uri": "ipps://print-server.intranet.example.com:443/ipp/cl2k4", "uuid": "1c395fdb-5d93-4904-b246-b2c046e79d12", "ppd_resource": { "effective_model": "Printer Manufacturer ColorLaser2k4", "autoconf": false } }

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình danh sách máy in

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Printers
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)