Chặn API Xử lý tệp trên các ứng dụng web này

Khi đặt chính sách này, bạn có thể tạo danh sách các mẫu URL để chỉ định những ứng dụng web nào không được phép yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào các loại tệp.

Khi bạn không đặt chính sách này, DefaultFileHandlingGuardSetting (nếu được đặt) sẽ áp dụng cho tất cả các ứng dụng web. Nếu không, chế độ cài đặt cá nhân của người dùng sẽ được áp dụng.

Đối với những mẫu URL không khớp với FileHandlingAllowedForUrls hoặc FileHandlingBlockedForUrls, thì DefaultFileHandlingGuardSetting hoặc chế độ cài đặt cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng theo thứ tự tương ứng.

Các mẫu URL không được xung đột với FileHandlingAllowedForUrls. Không chính sách nào được ưu tiên nếu một URL khớp với cả hai chính sách.

Để biết thông tin chi tiết về các mẫu url hợp lệ, vui lòng xem tại https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns. Đối với chính sách này, chúng tôi không chấp nhận giá trị *.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chặn API Xử lý tệp trên các ứng dụng web này

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\FileHandlingBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)