Định cấu hình tên miền bắt buộc cho ứng dụng truy cập từ xa

Việc đặt chính sách này sẽ chỉ định những tên miền máy khách được đặt trên các máy khách truy cập từ xa và người dùng không thể thay đổi những tên đó. Chỉ máy khách thuộc một trong những miền đã chỉ định mới có thể kết nối với máy chủ.

Nếu bạn để trống hoặc không đặt chính sách này, thì chính sách mặc định sẽ được áp dụng cho loại kết nối này. Để hỗ trợ từ xa, chính sách này cho phép các máy khách từ miền bất kỳ kết nối với máy chủ. Trong trường hợp truy cập từ xa bất cứ lúc nào, chỉ chủ sở hữu máy chủ mới có thể kết nối.

Xem thêm RemoteAccessHostDomainList.

Lưu ý: Tùy chọn cài đặt này ghi đè RemoteAccessHostClientDomain, nếu có.

Giá trị mẫu:

my-awesome-domain.com
my-auxiliary-domain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình tên miền bắt buộc cho ứng dụng truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\RemoteAccessHostClientDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)