Cài đặt quản lý tiện ích

Định cấu hình các tùy chọn cài đặt quản lý tiện ích cho Google Chrome.

Chính sách này kiểm soát nhiều tùy chọn cài đặt, bao gồm cả những tùy chọn cài đặt chịu sự kiểm soát của mọi chính sách hiện có liên quan đến tiện ích. Chính sách này sẽ ghi đè bất cứ chính sách cũ nào nếu bạn đặt cả hai.

Chính sách này liên kết một mã tiện ích hoặc một URL cập nhật với cấu hình tương ứng. Với mã tiện ích, cấu hình sẽ chỉ áp dụng cho tiện ích đã chỉ định. Bạn có thể đặt cấu hình mặc định cho mã đặc biệt "*". Cấu hình này sẽ được áp dụng cho tất cả tiện ích chưa đặt cấu hình tùy chỉnh trong chính sách này. Với URL cập nhật, cấu hình sẽ được áp dụng cho tất cả tiện ích có URL cập nhật chính xác nêu trong tệp kê khai của tiện ích này, như mô tả tại https://developer.chrome.com/extensions/autoupdate.

Đối với các phiên bản Windows không liên kết với miền Microsoft® Active Directory®, việc cài đặt bắt buộc chỉ giới hạn ở các ứng dụng và tiện ích có trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ExtensionSettings để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"abcdefghijklmnopabcdefghijklmnop": {
"blocked_permissions": [
"history"
],
"installation_mode": "allowed",
"minimum_version_required": "1.0.1"
},
"bcdefghijklmnopabcdefghijklmnopa": {
"runtime_blocked_hosts": [
"*://*.example.com"
],
"allowed_permissions": [
"downloads"
],
"update_url": "https://example.com/update_url",
"runtime_allowed_hosts": [
"*://good.example.com"
],
"installation_mode": "force_installed"
},
"update_url:https://www.example.com/update.xml": {
"blocked_permissions": [
"wallpaper"
],
"allowed_permissions": [
"downloads"
],
"installation_mode": "allowed"
},
"cdefghijklmnopabcdefghijklmnopab": {
"blocked_install_message": "Custom error message.",
"installation_mode": "blocked"
},
"*": {
"blocked_permissions": [
"downloads",
"bookmarks"
],
"installation_mode": "blocked",
"runtime_blocked_hosts": [
"*://*.example.com"
],
"blocked_install_message": "Custom error message.",
"allowed_types": [
"hosted_app"
],
"runtime_allowed_hosts": [
"*://good.example.com"
],
"install_sources": [
"https://company-intranet/chromeapps"
]
},
"defghijklmnopabcdefghijklmnopabc,efghijklmnopabcdefghijklmnopabcd": {
"blocked_install_message": "Custom error message.",
"installation_mode": "blocked"
},
"fghijklmnopabcdefghijklmnopabcde": {
"blocked_install_message": "Custom removal message.",
"installation_mode": "removed"
}
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt quản lý tiện ích (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameExtensionSettings
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameExtensionSettings
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)