Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này

Khi đặt chính sách này, bạn có thể tạo danh sách các mẫu URL chỉ định trang web mà Chrome có thể tự động chọn chứng chỉ máy khách. Giá trị là một mảng từ điển JSON phân thành chuỗi, mỗi mảng có dạng { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, trong đó $URL_PATTERN là mẫu thông tin cài đặt nội dung. $FILTER giới hạn các chứng chỉ máy khách mà trình duyệt sẽ tự động chọn. Bất kể bộ lọc là gì, chỉ các chứng chỉ khớp với yêu cầu chứng chỉ của máy chủ mới được chọn.

Ví dụ về cách sử dụng phần $FILTER:

* Khi bạn đặt $FILTER thành { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, chỉ các chứng chỉ máy khách do chứng chỉ có CommonName $ISSUER_CN cấp mới được chọn.

* Khi $FILTER chứa phần "ISSUER" và "SUBJECT", chỉ các chứng chỉ máy khách thỏa mãn cả hai điều kiện mới được chọn.

* Khi $FILTER chứa phần "SUBJECT" với giá trị "O", chứng chỉ phải có ít nhất một tổ chức khớp với giá trị đã chỉ định thì mới được chọn.

* Khi $FILTER chứa phần "SUBJECT" với giá trị "OU", chứng chỉ phải có ít nhất một đơn vị tổ chức khớp với giá trị đã chỉ định thì mới được chọn.

* Khi bạn đặt $FILTER thành {}, việc chọn chứng chỉ máy khách sẽ không có các hạn chế bổ sung. Xin lưu ý rằng các bộ lọc mà máy chủ web cung cấp sẽ vẫn áp dụng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì sẽ không có trang web nào được thực hiện thao tác tự động chọn.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=AutoSelectCertificateForUrls để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{"pattern":"https://www.example.com","filter":{"ISSUER":{"CN":"certificate issuer name", "L": "certificate issuer location", "O": "certificate issuer org", "OU": "certificate issuer org unit"}, "SUBJECT":{"CN":"certificate subject name", "L": "certificate subject location", "O": "certificate subject org", "OU": "certificate subject org unit"}}}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)