Cho phép một trang thực hiện các yêu cầu XHR đồng bộ trong khi đóng trang.

Chính sách này cho phép quản trị viên chỉ định rằng một trang có thể gửi các yêu cầu XHR đồng bộ trong khi đóng trang.

Khi bạn đặt chính sách này thành bật, các trang sẽ được phép gửi các yêu cầu XHR đồng bộ trong khi đóng trang.

Khi bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành tắt, các trang sẽ không được phép gửi các yêu cầu XHR đồng bộ trong khi đóng trang.

Chính sách này sẽ bị loại bỏ trong Chrome 93.

Vui lòng xem tại https://www.chromestatus.com/feature/4664843055398912.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameAllowSyncXHRInPageDismissal
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)