Định cấu hình loại ứng dụng/tiện ích được cho phép

Kiểm soát những loại ứng dụng/tiện ích được phép cài đặt và hạn chế truy cập trong thời gian chạy.

Tùy chọn cài đặt này đưa vào danh sách cho phép những loại tiện ích/ứng dụng mà người dùng có thể cài đặt trong Google Chrome, cũng như những máy chủ mà các tiện ích/ứng dụng này có thể tương tác. Giá trị này là một danh sách các chuỗi. Mỗi chuỗi trong danh sách này phải là một trong những chuỗi sau: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Hãy xem tài liệu về tiện ích Google Chrome để biết thêm thông tin về các loại này.

Xin lưu ý rằng chính sách này cũng ảnh hưởng đến các tiện ích và ứng dụng buộc phải cài đặt qua ExtensionInstallForcelist.

Nếu bạn định cấu hình tùy chọn cài đặt này, thì các tiện ích/ứng dụng không thuộc loại trên danh sách sẽ không được cài đặt.

Nếu bạn không định cấu hình tùy chọn cài đặt này, thì hệ thống sẽ không thực thi giới hạn nào đối với loại tiện ích/ứng dụng chấp nhận được.

Những phiên bản trước phiên bản 75 sử dụng nhiều mã tiện ích phân tách bằng dấu phẩy không được hỗ trợ và sẽ bị bỏ qua. Phần còn lại của chính sách này sẽ tiếp tục được áp dụng.

Giá trị mẫu:

hosted_app

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các loại tiện ích/ứng dụng được phép cài đặt

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)