Cấu hình mạng ở mức thiết bị

Cho phép áp dụng tùy chọn đẩy cấu hình mạng cho tất cả những người dùng thiết bị Google Chrome OS. Cấu hình mạng là một chuỗi có định dạng JSON như được xác định trong định dạng Cấu hình mạng mở.
Xem https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/components/onc/docs/onc_spec.md để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu: { "NetworkConfigurations": [ { "GUID": "{4b224dfd-6849-7a63-5e394343244ae9c9}", "Name": "my WiFi", "Type": "WiFi", "WiFi": { "SSID": "my WiFi", "HiddenSSID": false, "Security": "None", "AutoConnect": true } } ] }

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cấu hình mạng ở mức thiết bị (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceOpenNetworkConfiguration
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceOpenNetworkConfiguration
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)