Đặt danh sách các quy tắc ngăn rò rỉ dữ liệu.

Thiết lập danh sách các quy tắc để ngăn rò rỉ dữ liệu trên Google Chrome OS.
Sự cố rò rỉ dữ liệu có thể xảy ra khi bạn sao chép và dán dữ liệu, chuyển tệp, in, chia sẻ màn hình hoặc chụp ảnh màn hình, v.v.

Mỗi quy tắc bao gồm những nội dung sau:
– Một danh sách các nguồn được xác định là URL. Mọi dữ liệu trong những nguồn này đều được coi là dữ liệu mật. Sẽ có các mức hạn chế áp dụng cho những dữ liệu mật này.
– Một danh sách các đích đến được xác định là URL hoặc thành phần mà bạn được phép hoặc không được phép chia sẻ dữ liệu mật.
– Một danh sách các mức hạn chế được áp dụng cho dữ liệu của những nguồn này.

Bạn có thể thêm các quy tắc để:
– Kiểm soát dữ liệu trong bảng nhớ tạm được chia sẻ giữa các nguồn và đích đến.
– Kiểm soát việc chụp ảnh màn hình bất kỳ nguồn nào.
– Kiểm soát việc in bất kỳ nguồn nào.
– Kiểm soát màn hình bảo vệ quyền riêng tư khi bất kỳ nguồn nào hiện ra.
– Kiểm soát việc chia sẻ màn hình bất kỳ nguồn nào.

Bạn có thể đặt mức hạn chế thành BLOCK, ALLOW, REPORT.
– Nếu bạn đặt thành BLOCK, mức hạn chế này sẽ không cho phép thực hiện thao tác. Nếu bạn đặt chính sách DataLeakPreventionReportingEnabled thành Bật, thì quản trị viên sẽ nhận được báo cáo về thao tác bị chặn.
– Nếu bạn đặt thành ALLOW, mức hạn chế này sẽ cho phép thực hiện thao tác.
– Nếu bạn đặt mức hạn chế này thành REPORT và đặt chính sách DataLeakPreventionReportingEnabled thành Bật, thì quản trị viên sẽ nhận được báo cáo về thao tác.

Lưu ý:
– Mức hạn chế PRIVACY_SCREEN không chặn thao tác bật màn hình bảo vệ quyền riêng tư, mà sẽ thực thi điều này khi bạn đặt mức hạn chế thành BLOCK.
– Bạn không được để trống các đích đến trong trường hợp một trong những mức hạn chế là CLIPBOARD. Tuy nhiên, các đích đến này không tạo ra sự khác biệt nào đối với các mức hạn chế còn lại.
– Đặt định dạng mẫu URL theo định dạng này (https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format).

Nếu bạn không đặt chính sách này, sẽ không có mức hạn chế nào được áp dụng.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DataLeakPreventionRulesList để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"name": "Support agent work flows",
"description": "Allow copy and paste for work purposes but block screenshots, screen share and printing",
"sources": {
"urls": [
"salesforce.com",
"gmail.com",
"docs.google.com",
"drive.google.com",
"company.com"
]
},
"destinations": {
"urls": [
"salesforce.com",
"gmail.com",
"docs.google.com",
"drive.google.com",
"company.com"
]
},
"restrictions": [
{
"class": "CLIPBOARD",
"level": "ALLOW"
},
{
"class": "SCREENSHOT",
"level": "BLOCK"
},
{
"class": "PRINTING",
"level": "BLOCK"
},
{
"class": "PRIVACY_SCREEN",
"level": "BLOCK"
},
{
"class": "SCREEN_SHARE",
"level": "REPORT"
}
]
},
{
"name": "Non agent work flows",
"description": "Block copy and paste from work flows to other sites and external drives",
"sources": {
"urls": [
"salesforce.com",
"gmail.com",
"docs.google.com",
"company.com"
]
},
"destinations": {
"urls": [
"*"
],
"components": [
"ARC",
"CROSTINI",
"PLUGIN_VM"
]
},
"restrictions": [
{
"class": "CLIPBOARD",
"level": "BLOCK"
}
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt danh sách các quy tắc ngăn rò rỉ dữ liệu. (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDataLeakPreventionRulesList
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDataLeakPreventionRulesList
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)