Danh sách các tên sẽ bỏ qua quy trình kiểm tra chính sách Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS)

Các tên máy chủ đã chỉ định trong danh sách này sẽ được miễn kiểm tra chính sách HSTS mà có thể nâng cấp yêu cầu từ http lên https. Chính sách này chỉ cho phép tên máy chủ một nhãn. Cần phải chuẩn hóa tên máy chủ: mọi IDN phải được chuyển sang định dạng nhãn A và tất cả chữ cái ASCII phải là chữ thường. Chính sách này chỉ áp dụng với các tên máy chủ cụ thể đã chỉ định, chứ không áp dụng với các miền con của tên máy chủ đã chỉ định.

Giá trị mẫu:

meet

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các tên sẽ bỏ qua quy trình kiểm tra chính sách Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\HSTSPolicyBypassList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)