Danh sách các URL thay thế cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Nếu bạn bật DefaultSearchProviderEnabled, thì thao tác đặt DefaultSearchProviderAlternateURLs sẽ chỉ định danh sách các URL thay thế để trích xuất cụm từ tìm kiếm từ công cụ tìm kiếm. Các URL này phải chứa chuỗi '{searchTerms}'.

Nếu bạn không đặt DefaultSearchProviderAlternateURLs, thì hệ thống sẽ không sử dụng URL thay thế để trích xuất cụm từ tìm kiếm.

Giá trị mẫu:

https://search.my.company/suggest#q={searchTerms}
https://search.my.company/suggest/search#q={searchTerms}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các URL thay thế cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)