Định cấu hình ARC

Nếu bạn đặt chính sách này, thì bộ chính sách cần chuyển giao cho thời gian chạy ARC sẽ được chỉ rõ. Quản trị viên có thể sử dụng bộ chính sách này để chọn các ứng dụng Android tự động cài đặt. Nhập giá trị ở định dạng JSON hợp lệ.

Để ghim ứng dụng vào trình chạy, hãy xem PinnedLauncherApps.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ArcPolicy để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu: {"applications":[{"packageName":"com.google.android.gm","installType":"FORCE_INSTALLED","defaultPermissionPolicy":"PROMPT","managedConfiguration":{}},{"packageName":"com.google.android.apps.docs","installType":"PRELOAD","defaultPermissionPolicy":"PROMPT","managedConfiguration":{}}]}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình ARC (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameArcPolicy
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameArcPolicy
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)