Danh sách các mục chia sẻ tệp trong mạng đã định cấu hình sẵn.

Nếu bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ chỉ định một danh sách các lượt chia sẻ tệp trong mạng đã đặt trước. Mỗi mục là một đối tượng có 2 thuộc tính: share_url và mode.

URL chia sẻ sẽ là share_url.

Đối với mode, chế độ sẽ là drop_down hoặc pre_mount:

* drop_down cho biết rằng share_url sẽ được thêm vào danh sách khám phá lượt chia sẻ.

* pre_mount cho biết rằng share_url sẽ được liên kết.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NetworkFileSharesPreconfiguredShares để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"share_url": "smb://server/share",
"mode": "drop_down"
},
{
"share_url": "\\\\server\\share",
"mode": "drop_down"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các mục chia sẻ tệp trong mạng đã định cấu hình sẵn. (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesPreconfiguredShares
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesPreconfiguredShares
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)