Chế độ cài đặt thời gian lưu giữ dữ liệu duyệt web

Thiết lập chế độ cài đặt thời gian lưu giữ dữ liệu duyệt web của Google Chrome. Chính sách này cho phép quản trị viên thiết lập (theo loại dữ liệu) thời điểm trình duyệt xóa dữ liệu. Điều này hữu ích đối với những khách hàng làm việc với dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Chính sách này sẽ chỉ có hiệu lực nếu bạn đặt SyncDisabled thành Bật.

Dữ liệu duyệt web gồm có các loại sau đây: 'browsing_history', 'download_history', 'cookies_and_other_site_data', 'cached_images_and_files', 'password_signin', 'autofill', 'site_settings' và 'hosted_app_data'.

Trình duyệt sẽ tự động xóa dữ liệu thuộc những loại đã chọn có khoảng thời gian lưu giữ quá 'time_to_live_in_hours'. Giá trị tối thiểu có thể đặt là 1 giờ.

Dữ liệu hết hạn sẽ bị xóa sau 15 giây kể từ khi trình duyệt khởi động, sau đó sẽ bị xóa mỗi giờ trong khi trình duyệt đang chạy.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=BrowsingDataLifetime để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"time_to_live_in_hours": 24,
"data_types": [
"browsing_history"
]
},
{
"time_to_live_in_hours": 12,
"data_types": [
"password_signin",
"autofill"
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chế độ cài đặt thời gian lưu giữ dữ liệu duyệt web (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameBrowsingDataLifetime
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameBrowsingDataLifetime
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)