Định cấu hình danh sách trắng cài đặt tiện ích

Cho phép bạn chỉ định các tiện ích không thuộc danh sách đen. Giá trị danh sách đen là * có nghĩa là tất cả tiện ích đều được đưa vào danh sách đen và người dùng chỉ có thể cài đặt các tiện ích trong danh sách trắng. Theo mặc định, tất cả tiện ích đều được đưa vào danh sách trắng nhưng nếu tất cả tiện ích đều đã được đưa vào danh sách đen theo chính sách thì có thể sử dụng danh sách trắng để ghi đè chính sách đó.

Giá trị mẫu:

extension_id1
extension_id2

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các ID tiện ích được miễn khỏi danh sách đen

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)