Quy tắc chọn máy in mặc định

Việc đặt chính sách này sẽ đặt các quy tắc để chọn máy in mặc định trong Google Chrome, ghi đè các quy tắc mặc định. Máy in sẽ được chọn ngay trong lần đầu tiên người dùng cố gắng in, khi Google Chrome tìm kiếm một máy in phù hợp với các thuộc tính đã chỉ định. Trong trường hợp có một máy in hoàn toàn không phù hợp, Google Chrome có thể được đặt để chọn máy in phù hợp bất kỳ, tùy theo thứ tự tìm thấy máy in.

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành các thuộc tính mà theo đó, không có máy in nào phù hợp, thì máy in tệp PDF tích hợp sẽ là máy in mặc định. Nếu không có máy in tệp PDF, Google Chrome sẽ đặt mặc định là không có.

Máy in đã kết nối với Google Cloud Print được coi là "cloud", các máy in còn lại được phân loại là "local".

Lưu ý: Việc bỏ qua một trường tức là mọi giá trị đều trùng khớp. Ví dụ: nếu bạn không chỉ định khả năng kết nối, chế độ Xem trước bản in sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả loại máy in, "local" và "cloud". Mẫu biểu thức chính quy phải tuân theo cú pháp JavaScript RegExp và kết quả trùng khớp có phân biệt chữ hoa/chữ thường.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DefaultPrinterSelection để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu: { "kind": "cloud", "idPattern": ".*public", "namePattern": ".*Color" }

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Quy tắc chọn máy in mặc định (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)