Danh sách trắng những người dùng được phép đăng nhập

Xác định danh sách những người dùng được phép đăng nhập vào thiết bị. Các mục nhập sẽ có dạng user@domain, chẳng hạn như madmax@managedchrome.com. Để cho phép người dùng bất kỳ trên một miền, hãy sử dụng các mục nhập có dạng *@domain.

Nếu bạn không định cấu hình chính sách này, sẽ không có hạn chế đối với việc người dùng nào được phép đăng nhập. Lưu ý rằng việc tạo người dùng mới sẽ vẫn yêu cầu phải định cấu hình chính sách DeviceAllowNewUsers một cách phù hợp.

Giá trị mẫu:

madmax@managedchrome.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách trắng những người dùng được phép đăng nhập

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceUserWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)