Mức độ bảo vệ của tính năng Duyệt web an toàn

Cho phép bạn kiểm soát xem có bật tính năng Duyệt web an toàn của Google Chrome không và tính năng này sẽ hoạt động ở chế độ nào.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "NoProtection" (giá trị 0), thì tính năng Duyệt web an toàn sẽ không bao giờ hoạt động.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "StandardProtection" (giá trị 1, giá trị mặc định), thì tính năng Duyệt web an toàn sẽ luôn hoạt động ở chế độ chuẩn.

Nếu bạn đặt chính sách này thành "EnhancedProtection" (giá trị 2), thì tính năng Duyệt web an toàn sẽ luôn hoạt động ở chế độ nâng cao. Chế độ này bảo mật tốt hơn nhưng người dùng sẽ phải chia sẻ thêm thông tin duyệt web với Google.

Nếu bạn đặt chính sách này thành bắt buộc, thì người dùng sẽ không thể thay đổi hoặc ghi đè tùy chọn cài đặt Duyệt web an toàn trong Google Chrome.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tính năng Duyệt web an toàn sẽ hoạt động ở chế độ Bảo vệ thông thường nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Để biết thêm thông tin về tính năng Duyệt web an toàn, vui lòng truy cập vào https://developers.google.com/safe-browsing.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Mức độ bảo vệ của tính năng Duyệt web an toàn


 1. Tính năng Duyệt web an toàn sẽ không bao giờ hoạt động.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSafeBrowsingProtectionLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Tính năng Duyệt web an toàn đang hoạt động ở chế độ chuẩn.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSafeBrowsingProtectionLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Tính năng Duyệt web an toàn đang hoạt động ở chế độ nâng cao. Chế độ này bảo mật tốt hơn nhưng người dùng sẽ phải chia sẻ thêm thông tin duyệt web với Google.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSafeBrowsingProtectionLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)