Đặt thời gian của thông báo chạy lại dành cho người dùng đầu tiên

Cho phép bạn đặt khoảng thời gian tính bằng mili giây, từ lúc nhận được thông báo đầu tiên cho biết phải khởi động lại thiết bị Google Chrome OS để áp dụng một bản cập nhật đang chờ xử lý đến lúc kết thúc khoảng thời gian được chỉ định trong chính sách RelaunchNotificationPeriod.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì khoảng thời gian mặc định là 259200000 mili giây (3 ngày) sẽ được dùng cho các thiết bị Google Chrome OS.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Khoảng thời gian (mili giây):

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRelaunchHeadsUpPeriod
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value3600000
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)