Máy chủ máy in bên ngoài được bật

Chỉ định tập hợp con các máy chủ máy in sẽ được truy vấn khi hệ thống tìm máy chủ máy in.

Nếu bạn sử dụng chính sách này, thì chỉ những máy chủ máy in có mã nhận dạng khớp với các giá trị trong chính sách này mới được cung cấp cho người dùng.

Các mã nhận dạng này phải tương ứng với trường "id" ở tệp đã chỉ định trong ExternalPrintServers.

Nếu bạn không đặt chính sách này, chức năng lọc sẽ bị bỏ qua và tất cả máy chủ máy in đều được tính đến.

Giá trị mẫu:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Máy chủ máy in bên ngoài được bật

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ExternalPrintServersWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)