Định cấu hình chế độ mở khóa nhanh được phép

Việc đặt chính sách này sẽ kiểm soát chế độ mở khóa nhanh nào có thể mở khóa màn hình khóa.

Để cho phép:

* Mọi chế độ mở khóa nhanh, hãy sử dụng ["all"] (bao gồm cả những chế độ được thêm sau này).

* Chỉ mở khóa bằng mã PIN, hãy sử dụng ["PIN"].

* Mã PIN và vân tay, hãy sử dụng ["PIN", "FINGERPRINT"].

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành danh sách trống, thì người dùng sẽ không thể sử dụng chế độ mở khóa nhanh nào cho các thiết bị được quản lý.

Giá trị mẫu:

PIN

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình chế độ mở khóa nhanh được phép

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\QuickUnlockModeAllowlist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)