Tùy chọn cài đặt mặc định cho hành vi SameSite cũ của cookie

Cho phép bạn đưa tất cả các cookie quay lại về hành vi SameSite cũ. Việc quay lại về hành vi cũ sẽ khiến những cookie không chỉ định thuộc tính SameSite sẽ được xử lý như thể là "SameSite=None" và loại bỏ yêu cầu cookie "SameSite=None" phải mang thuộc tính "Secure". Để xem thông tin chi tiết, vui lòng truy cập https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/cookie-legacy-samesite-policies.

Khi bạn không đặt chính sách này, thì hành vi SameSite mặc định đối với các cookie không chỉ định thuộc tính SameSite sẽ phụ thuộc vào cấu hình cá nhân của người dùng dành cho tính năng SameSite-by-default. Bạn có thể đặt tính năng này trong giai đoạn thử nghiệm hiện trường hoặc bằng cách bật hay tắt cờ same-site-by-default-cookies.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tùy chọn cài đặt mặc định cho hành vi SameSite cũ của cookie


 1. Quay lại về hành vi SameSite cũ đối với cookie trên tất cả các trang web
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLegacySameSiteCookieBehaviorEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Dùng hành vi SameSite-by-default cho các cookie trên tất cả các trang web
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLegacySameSiteCookieBehaviorEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)