Cho phép sử dụng trình duyệt Lacros

Chế độ cài đặt này cung cấp một số tùy chọn về khả năng sử dụng của trình duyệt Lacros.

Nếu bạn đặt chính sách này thành user_choice, thì người dùng có thể bật Lacros và đặt trình duyệt này làm trình duyệt chính. Chính sách LacrosAllowed vẫn có thể không cho phép Lacros.

Nếu bạn đặt chính sách này thành lacros_disallowed, thì người dùng không thể sử dụng Lacros. Chính sách LacrosAllowed sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn đặt chính sách này thành side_by_side, thì Lacros được bật nhưng không phải là trình duyệt chính. Chính sách LacrosAllowed sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn đặt chính sách này thành lacros_primary, thì Lacros được bật và sẽ là trình duyệt chính. Chính sách LacrosAllowed sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn không đặt chính sách này, chế độ cài đặt mặc định sẽ là lacros_disallowed đối với người dùng do doanh nghiệp quản lý và user_choice đối với người dùng không được quản lý.

Trong tương lai, bạn có thể dùng giá trị lacros_only để đặt Lacros làm trình duyệt duy nhất sử dụng được trên Google Chrome OS.

Giá trị mẫu: lacros_primary

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép sử dụng trình duyệt Lacros


 1. Cho phép người dùng bật Lacros và đặt trình duyệt này làm trình duyệt chính
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLacrosAvailability
  Value TypeREG_SZ
  Valueuser_choice
 2. Ngăn người dùng sử dụng Lacros
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLacrosAvailability
  Value TypeREG_SZ
  Valuelacros_disallowed
 3. Bật Lacros
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLacrosAvailability
  Value TypeREG_SZ
  Valueside_by_side
 4. Bật Lacros và đặt trình duyệt này làm trình duyệt chính
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLacrosAvailability
  Value TypeREG_SZ
  Valuelacros_primary
 5. Đặt Lacros làm trình duyệt duy nhất sử dụng được (chưa triển khai)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameLacrosAvailability
  Value TypeREG_SZ
  Valuelacros_only


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)