Tự động cấp quyền cho những trang web này để kết nối với các thiết bị USB bằng ID sản phẩm và nhà cung cấp cụ thể.

Nếu đặt chính sách này, bạn có thể lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web được hệ thống tự động cấp quyền truy cập vào thiết bị USB bằng mã sản phẩm và mã nhà cung cấp đã cho. Mỗi mục trên danh sách này phải có cả trường devices lẫn trường urls thì chính sách mới hợp lệ. Mỗi mục trong trường devices có thể chứa trường vendor_id và product_id. Nếu bạn bỏ qua trường vendor_id, một chính sách áp dụng cho mọi thiết bị sẽ được tạo. Nếu bạn bỏ qua trường product_id, một chính sách áp dụng cho mọi thiết bị có mã nhà cung cấp đã cho sẽ được tạo. Nếu có trường product_id mà không có trường vendor_id thì chính sách sẽ không hợp lệ.

Mô hình quản lý quyền của USB sẽ cấp cho URL được chỉ định quyền truy cập vào thiết bị USB dưới dạng nguồn cấp cao nhất. Nếu các khung đã nhúng cần truy cập vào thiết bị USB, thì tiêu đề feature-policy "usb" sẽ được dùng để cấp quyền truy cập. URL này phải hợp lệ. Nếu không, chính sách sẽ bị bỏ qua.

Ngừng sử dụng: Trước đây, chúng tôi dùng mô hình quản lý quyền của USB để hỗ trợ việc chỉ định cả URL yêu cầu lẫn URL nhúng. Chúng tôi đã ngừng dùng mô hình này và chỉ hỗ trợ khả năng tương thích ngược theo phương thức sau: nếu cả URL yêu cầu lẫn URL nhúng được chỉ định, thì URL nhúng sẽ được cấp quyền dưới dạng nguồn cao nhất, còn URL yêu cầu sẽ bị bỏ qua hoàn toàn.

Chính sách này sẽ ghi đè DefaultWebUsbGuardSetting, WebUsbAskForUrls, WebUsbBlockedForUrls và các lựa chọn ưu tiên của người dùng.

Chính sách này chỉ ảnh hưởng đến quyền truy cập vào thiết bị USB thông qua API WebUSB. Để cấp quyền truy cập vào thiết bị USB thông qua API Web Serial, hãy xem chính sách SerialAllowUsbDevicesForUrls.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=WebUsbAllowDevicesForUrls để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"devices": [
{
"vendor_id": 1234,
"product_id": 5678
}
],
"urls": [
"https://google.com"
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tự động cấp quyền cho những trang web này để kết nối với các thiết bị USB bằng ID sản phẩm và nhà cung cấp cụ thể. (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameWebUsbAllowDevicesForUrls
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameWebUsbAllowDevicesForUrls
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)