Đặt cấu hình ngày cho chế độ chuyển đổi điện năng cao điểm

Đặt cấu hình ngày cho chế độ chuyển đổi điện năng cao điểm.

Chỉ dùng chính sách này nếu bạn đặt DevicePowerPeakShiftEnabled thành true.

Nếu bạn không định cấu hình hoặc không đặt chính sách này, thì chế độ chuyển đổi điện năng cao điểm sẽ luôn tắt.

Lưu ý: các giá trị được phép của trường minute trong start_time, end_time và charge_start_time là 0, 15, 30, 45.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DevicePowerPeakShiftDayConfig để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"entries": [
{
"start_time": {
"minute": 0,
"hour": 9
},
"day": "MONDAY",
"charge_start_time": {
"minute": 45,
"hour": 20
},
"end_time": {
"minute": 15,
"hour": 15
}
},
{
"start_time": {
"minute": 30,
"hour": 2
},
"day": "FRIDAY",
"charge_start_time": {
"minute": 45,
"hour": 23
},
"end_time": {
"minute": 0,
"hour": 21
}
}
]
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt cấu hình ngày cho chế độ chuyển đổi điện năng cao điểm (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDevicePowerPeakShiftDayConfig
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDevicePowerPeakShiftDayConfig
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)