Khoảng thời gian tắt khi chính sách thiết bị đã chỉ định được phát hành

Nếu bạn đặt chính sách "OffHours" thì Chrome sẽ bỏ qua các chính sách thiết bị đã chỉ định (sử dụng cài đặt mặc định của những chính sách này) trong khoảng thời gian đã định. Chrome sẽ áp dụng lại các chính sách thiết bị đối với mọi sự kiện khi khoảng thời gian "OffHours" bắt đầu hoặc kết thúc. Người dùng sẽ được thông báo và bắt buộc phải đăng xuất khi kết thúc thời gian "OffHours" và khi các cài đặt của chính sách thiết bị thay đổi (ví dụ: khi người dùng đăng nhập bằng một tài khoản không được phép).
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DeviceOffHours để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"timezone": "GMT",
"intervals": [
{
"start": {
"day_of_week": "MONDAY",
"time": 12840000
},
"end": {
"day_of_week": "MONDAY",
"time": 21720000
}
},
{
"start": {
"day_of_week": "FRIDAY",
"time": 38640000
},
"end": {
"day_of_week": "FRIDAY",
"time": 57600000
}
}
],
"ignored_policy_proto_tags": [
3,
8
]
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Khoảng thời gian tắt khi chính sách thiết bị đã chỉ định được phát hành (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceOffHours
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceOffHours
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)