Dấu trang được quản lý

Định cấu hình danh sách dấu trang được quản lý.

Chính sách này bao gồm danh sách các dấu trang trong đó mỗi dấu trang là một từ điển chứa khóa "name" và "url". Các khóa này lưu giữ tên và URL đích của dấu trang. Có thể định cấu hình thư mục con bằng cách xác định một dấu trang không có khóa "url" nhưng có khóa "children" bổ sung chứa danh sách dấu trang được xác định ở trên (một số dấu trang trong đó có thể lại là thư mục). Google Chrome sửa đổi các URL chưa hoàn chỉnh như thể các URL đó được gửi qua Thanh địa chỉ, ví dụ như "google.com" trở thành "https://google.com/".

Các dấu trang này được đặt trong một thư mục mà người dùng không thể sửa đổi (nhưng có thể chọn ẩn khỏi thanh dấu trang). Theo mặc định, tên thư mục là "Dấu trang được quản lý" nhưng có thể tùy chỉnh bằng cách thêm vào danh sách dấu trang một từ điển chứa khóa "toplevel_name" với giá trị là tên thư mục mong muốn.

Các dấu trang được quản lý không đồng bộ hóa với tài khoản người dùng và không thể sửa đổi bằng tiện ích.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ManagedBookmarks để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
},
{
"url": "google.com",
"name": "Google"
},
{
"url": "youtube.com",
"name": "Youtube"
},
{
"name": "Chrome links",
"children": [
{
"url": "chromium.org",
"name": "Chromium"
},
{
"url": "dev.chromium.org",
"name": "Chromium Developers"
}
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Dấu trang được quản lý (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)