Đặt thư mục tải xuống

Định cấu hình thư mục mà Google Chrome sẽ sử dụng để tải xuống tệp.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng đã chỉ định một thư mục hay đã bật cờ để được nhắc vị trí cho mỗi lần tải xuống.

Truy cập http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để xem danh sách các biến có thể sử dụng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thư mục tải xuống mặc định sẽ được sử dụng và người dùng sẽ có thể thay đổi thư mục đó.

Giá trị mẫu: /home/${user_name}/Downloads

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt thư mục tải xuống

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDownloadDirectory
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)