Cấu hình mã truy cập dành cho cha mẹ

Chính sách này chỉ định cấu hình dùng để tạo và xác minh Mã truy cập dành cho cha mẹ.

|current_config| luôn dùng để tạo mã truy cập và chỉ nên dùng để xác thực mã truy cập khi không thể xác thực mã này bằng |future_config|.
|future_config| là cấu hình chính dùng để xác thực mã truy cập.
Bạn chỉ nên dùng |old_configs| để xác thực mã truy cập khi không thể xác thực mã này bằng |future_config| hoặc |current_config|.

Bạn nên sử dụng chính sách này để dần xoay cấu hình mã truy cập. Cấu hình mới luôn được đưa vào |future_config|, đồng thời
giá trị hiện tại được chuyển vào |current_config|. Giá trị trước đây của |current_config| được chuyển vào |old_configs| và bị xóa sau khi chu kỳ xoay kết thúc.

Chính sách này chỉ áp dụng cho người dùng là trẻ em.
Khi bạn đặt chính sách này, Mã truy cập dành cho cha mẹ có thể được xác minh trên thiết bị của người dùng là trẻ em.
Khi bạn không đặt chính sách này, Mã truy cập dành cho cha mẹ không xác minh được trên thiết bị của người dùng là trẻ em.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ParentAccessCodeConfig để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"current_config": {
"shared_secret": "oOA9nX02LdhYdOzwMsGof+QA3wUKP4YMNlk9S/W3o+w=",
"access_code_ttl": 600,
"clock_drift_tolerance": 300
},
"future_config": {
"shared_secret": "KMsoIjnpvcWmiU1GHchp2blR96mNyJwS",
"access_code_ttl": 600,
"clock_drift_tolerance": 300
},
"old_configs": [
{
"shared_secret": "sTr6jqMTJGCbLhWI5plFTQb/VsqxwX2Q",
"access_code_ttl": 600,
"clock_drift_tolerance": 300
}
]
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cấu hình mã truy cập dành cho cha mẹ (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameParentAccessCodeConfig
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameParentAccessCodeConfig
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)