Máy chủ máy in bên ngoài

Cung cấp cấu hình của các máy chủ máy in hiện có.

Chính sách này cho phép bạn cung cấp cấu hình của các máy chủ máy in bên ngoài cho các thiết bị Google Chrome OS dưới dạng tệp JSON.

Kích thước của tệp không được vượt quá 1 MB và phải chứa một chuỗi bản ghi (đối tượng JSON). Mỗi bản ghi phải chứa các trường "id", "url" và "display_name" có giá trị là các chuỗi. Giá trị của trường "id" phải là duy nhất.

Tệp sẽ được tải xuống và lưu vào bộ nhớ đệm. Hàm băm mật mã dùng để xác minh tính toàn vẹn của tệp tải xuống. Tệp sẽ được tải lại xuống mỗi khi URL hoặc hàm băm thay đổi.

Khi bạn đặt chính sách này thành giá trị chính xác, thiết bị sẽ tìm cách truy vấn các máy chủ máy in được chỉ định để tìm những máy in hiện có sử dụng giao thức IPP.

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành giá trị không chính xác, thì người dùng sẽ không nhìn thấy máy chủ máy in.

Hiện tại, giới hạn số lượng máy chủ máy in là 16. Thiết bị sẽ chỉ truy vấn được 16 máy chủ máy in đầu tiên trong danh sách.

Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ExternalPrintServers để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"url": "https://example.com/printserverpolicy",
"hash": "deadbeefdeadbeefdeadbeefdeadbeefdeafdeadbeefdeadbeef"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Máy chủ máy in bên ngoài (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameExternalPrintServers
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameExternalPrintServers
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)