URL trang thẻ mới của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Nếu bạn bật DefaultSearchProviderEnabled, thì thao tác đặt DefaultSearchProviderNewTabURL sẽ chỉ định URL của công cụ tìm kiếm dùng để cung cấp trang Thẻ mới.

Nếu bạn không đặt DefaultSearchProviderNewTabURL, thì sẽ không có trang Thẻ mới nào được cung cấp.

Giá trị mẫu: https://search.my.company/newtab

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL trang thẻ mới của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderNewTabURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)