Bật quy trình Xác thực môi trường xung quanh cho các loại hồ sơ.

Việc định cấu hình chính sách này sẽ cho phép/không cho phép xác thực môi trường xung quanh đối với các cấu hình chế độ Khách và cấu hình chế độ Ẩn danh trong Google Chrome.

Xác thực môi trường xung quanh là quy trình xác thực http bằng bằng chứng xác thực mặc định nếu bằng chứng xác thực rõ ràng không được cung cấp qua lược đồ thách thức/phản hồi NTLM/Kerberos/Negotiate.

Việc đặt RegularOnly (giá trị 0) chỉ cho phép xác thực môi trường xung quanh đối với các phiên Thông thường. Các phiên Khách và phiên Ẩn danh sẽ không được phép xác thực môi trường xung quanh.

Việc đặt IncognitoAndRegular (giá trị 1) cho phép xác thực môi trường xung quanh đối với các phiên Thông thường và phiên Ẩn danh. Các phiên Khách sẽ không được phép xác thực môi trường xung quanh.

Việc đặt GuestAndRegular (giá trị 2) cho phép xác thực môi trường xung quanh đối với các phiên Khách và phiên Thông thường. Các phiên Ẩn danh sẽ không được phép xác thực môi trường xung quanh.

Việc đặt All (giá trị 3) cho phép xác thực môi trường xung quanh đối với tất cả các phiên.

Lưu ý rằng quy trình xác thực môi trường xung quanh luôn được phép trên các hồ sơ thông thường.

Trong Google Chrome phiên bản 81 trở lên, nếu bạn không đặt chính sách này, thì tùy chọn xác thực môi trường sẽ chỉ được bật trong các phiên thông thường.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Bật quy trình Xác thực môi trường xung quanh cho các loại hồ sơ.


 1. Chỉ bật tùy chọn xác thực môi trường xung quanh đối với các phiên thông thường.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameAmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Bật tùy chọn xác thực môi trường xung quanh cho các phiên thông thường và phiên ẩn danh.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameAmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Bật quy trình xác thực môi trường xung quanh trong các phiên khách và phiên thông thường.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameAmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Bật quy trình xác thực môi trường xung quanh trong các phiên khách, phiên thông thường và phiên ẩn danh.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameAmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)