Đặt khoảng thời gian chạy lại

Chỉ định một khoảng thời gian mục tiêu khi hết thời gian thông báo chạy lại.

Người dùng sẽ nhận được thông báo về việc cần chạy lại trình duyệt hoặc khởi động lại thiết bị dựa trên các chế độ cài đặt chính sách RelaunchNotification và RelaunchNotificationPeriod. Nếu bạn đặt chính sách RelaunchNotification thành "Bắt buộc", thì các trình duyệt và thiết bị sẽ phải khởi động lại khi hết thời gian thông báo. Chính sách RelaunchWindow này có thể dùng để trì hoãn thời điểm hết thời gian thông báo sao cho thời điểm này rơi vào một khoảng thời gian cụ thể.

Nếu bạn không đặt chính sách này, khoảng thời gian mục tiêu mặc định cho Google Chrome OS sẽ là từ 2:00 sáng đến 4:00 sáng. Khoảng thời gian mục tiêu mặc định cho Google Chrome là cả ngày (tức là thời điểm hết thời gian thông báo sẽ không bao giờ bị trì hoãn).

Lưu ý: Mặc dù chính sách này có thể chấp nhận nhiều mục trong entries, nhưng ngoại trừ mục đầu tiên, tất cả các mục khác đều sẽ bị bỏ qua.
Cảnh báo: Khi bạn đặt chính sách này, việc áp dụng các bản cập nhật phần mềm có thể bị chậm trễ.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=RelaunchWindow để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"entries": [
{
"start": {
"hour": 2,
"minute": 15
},
"duration_mins": 240
}
]
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Khoảng thời gian chạy lại (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRelaunchWindow
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRelaunchWindow
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)