Các URL sẽ được cấp quyền truy cập để chứng thực thiết bị trong khi xác thực SAML

Chính sách này định cấu hình URL sẽ được cấp quyền sử dụng tính năng chứng thực danh tính thiết bị từ xa trong quy trình SAML trên màn hình đăng nhập.

Cụ thể là nếu một URL khớp với một trong các mẫu được cung cấp thông qua chính sách này, thì URL đó sẽ được phép nhận tiêu đề HTTP chứa phản hồi của yêu cầu chứng thực từ xa, chứng thực danh tính thiết bị và trạng thái thiết bị.

Nếu bạn không đặt chính sách này hoặc đặt thành danh sách trống, thì sẽ không có URL nào được phép sử dụng tính năng chứng thực từ xa trên màn hình đăng nhập.

Các URL phải có giao thức HTTPS, ví dụ: "https://example.com".

Giá trị mẫu:

https://www.example.com/
https://[*.]example.edu/

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các URL sẽ được cấp quyền truy cập để chứng thực thiết bị trong khi xác thực SAML

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceWebBasedAttestationAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)