URL đề xuất của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm dùng để cung cấp đề xuất tìm kiếm. URL phải chứa chuỗi '{searchTerms}'. Chuỗi này sẽ được thay thế tại thời điểm truy vấn bằng văn bản người dùng đã nhập từ trước đến nay.

Chính sách này là tùy chọn. Nếu không được đặt, sẽ không có URL đề xuất nào được sử dụng.

Có thể chỉ định URL đề xuất của Google dưới dạng: '{google:baseURL}complete/search?output=chrome&q={searchTerms}'.

Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.

Giá trị mẫu: https://search.my.company/suggest?q={searchTerms}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL đề xuất của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSuggestURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)