Luôn hiển thị các mẫu URL sau đây trong trình duyệt chính

Tùy chỉnh danh sách các mẫu URL sẽ luôn được trình duyệt chính hiển thị.

Nếu bạn không đặt chính sách này, kết xuất đồ họa mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web được chỉ định theo chính sách 'ChromeFrameRendererSettings'.

Để biết các mẫu ví dụ, hãy xem http://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Luôn hiển thị các mẫu URL sau đây trong trình duyệt chính

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInHostList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)