Các tham số dòng lệnh cho trình duyệt thay thế.

Chính sách này kiểm soát các tham số dòng lệnh để chạy trình duyệt thay thế.

Khi bạn không đặt chính sách này, thì chỉ URL được chuyển dưới dạng tham số dòng lệnh.

Khi bạn đặt chính sách này thành một danh sách chuỗi, thì mỗi chuỗi sẽ được chuyển tới trình duyệt thay thế dưới dạng một tham số dòng lệnh. Trên Windows, các tham số được liên kết bằng dấu cách. Trên Mac OS X và Linux, một tham số có thể chứa các dấu cách nhưng vẫn bị coi là một tham số đơn lẻ.

Phần ${url} (nếu có) trong một phần tử sẽ được thay thế bằng URL của trang cần mở.

Nếu không có phần tử nào chứa ${url}, thì URL này sẽ được thêm vào cuối dòng lệnh.

Các biến môi trường được mở rộng. Trên Windows, %ABC% được thay thế bằng giá trị của biến môi trường ABC. Trên Mac OS X và Linux, ${ABC} được thay thế bằng giá trị của biến môi trường ABC.

Giá trị mẫu:

-foreground
-new-window
${url}
-profile
%HOME%\browser_profile

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các tham số dòng lệnh cho trình duyệt thay thế.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AlternativeBrowserParameters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)