Cho phép hợp nhất các chính sách đám mây ở cấp người dùng với các chính sách ở cấp máy

Khi bạn đặt chính sách này thành Bật, các chính sách liên kết với một tài khoản Google Workspace sẽ được phép hợp nhất với các chính sách ở cấp máy.

Chỉ các chính sách bắt nguồn từ những người dùng an toàn mới có thể hợp nhất. Một người dùng an toàn được liên kết với tổ chức quản lý trình duyệt của họ bằng Chrome Browser Cloud Management. Tất cả các chính sách khác ở cấp người dùng sẽ luôn bị bỏ qua.

Bạn cũng phải đặt các chính sách cần hợp nhất trong PolicyListMultipleSourceMergeList hoặc PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList. Chính sách này sẽ bị bỏ qua nếu bạn không thiết lập chính sách nào trong số 2 chính sách nêu trên.

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành Tắt, thì các chính sách đám mây ở cấp người dùng sẽ không thể hợp nhất với các chính sách thuộc những nguồn khác.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCloudUserPolicyMerge
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)