Các tham số dòng lệnh để chuyển từ trình duyệt thay thế.

Chính sách này kiểm soát các tham số dòng lệnh dành cho Chrome từ Internet Explorer.

Nếu bạn chưa cài đặt tiện ích bổ trợ 'Hỗ trợ trình duyệt cũ' cho Internet Explorer, thì chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Khi bạn không đặt chính sách này, thì Internet Explorer chỉ chuyển URL dưới dạng một tham số dòng lệnh tới Chrome.

Khi bạn đặt chính sách này là một danh sách các chuỗi, thì các chuỗi đó được nối với nhau bằng dấu cách và được chuyển tới Chrome dưới dạng một tham số dòng lệnh.

Phần ${url} (nếu có) trong một phần tử sẽ được thay thế bằng URL của trang cần mở.

Nếu không có phần tử nào chứa ${url}, thì URL này sẽ được thêm vào cuối dòng lệnh.

Các biến môi trường được mở rộng. Trên Windows, %ABC% được thay thế bằng giá trị của biến môi trường ABC.

Giá trị mẫu:

--force-dark-mode

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các tham số dòng lệnh để chuyển từ trình duyệt thay thế.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\BrowserSwitcherChromeParameters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)