Cho phép Google Cast kết nối với Thiết bị truyền trên tất cả các địa chỉ IP.

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì Google Cast sẽ kết nối với Thiết bị truyền trên tất cả các địa chỉ IP, chứ không chỉ các địa chỉ riêng RFC1918/RFC4913.

Nếu bạn đặt chính sách này thành false, thì Google Cast sẽ chỉ kết nối với Thiết bị truyền trên các địa chỉ riêng RFC1918/RFC4913.

Nếu bạn chưa đặt chính sách này, thì Google Cast sẽ chỉ kết nối với Thiết bị truyền trên các địa chỉ riêng RFC1918/RFC4913, trừ khi bạn bật tính năng CastAllowAllIPs.

Nếu bạn đặt chính sách "EnableMediaRouter" thành false, thì khi đó giá trị của chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMediaRouterCastAllowAllIPs
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)