Quay lại về hành vi SameSite cũ đối với cookie trên các trang web này

Những cookie đã đặt cho miền khớp với các mẫu này sẽ quay lại về hành vi SameSite cũ. Việc quay lại về hành vi cũ sẽ khiến những cookie không chỉ định thuộc tính SameSite sẽ được xử lý như thể là "SameSite=None" và loại bỏ yêu cầu cookie "SameSite=None" phải mang thuộc tính "Secure". Để xem thông tin chi tiết, vui lòng truy cập https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/cookie-legacy-samesite-policies.

Đối với những cookie trên miền không khớp với các mẫu nêu ở đây hoặc đối với tất cả các cookie nếu bạn chưa đặt chính sách này, thì giá trị mặc định chung từ chính sách LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled sẽ được sử dụng, nếu bạn đã đặt chính sách này, hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Xin lưu ý rằng các mẫu bạn liệt kê ở đây được xử lý như miền, chứ không phải như URL. Vì vậy, bạn không nên chỉ định lược đồ hoặc cổng.

Giá trị mẫu:

www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Quay lại về hành vi SameSite cũ đối với cookie trên các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)