Đăng ký trình xử lý giao thức

Cho phép bạn đăng ký danh sách trình xử lý giao thức. Đây có thể chỉ là một chính sách được đề xuất. Thuộc tính |protocol| của sản phẩm nên được đặt thành lược đồ chẳng hạn như 'mailto' và thuộc tính |url| nên được đặt thành mẫu URL của ứng dụng xử lý lược đồ. Mẫu có thể bao gồm '%s' mà nếu có mặt sẽ được thay thế bằng URL đã xử lý.

Trình xử lý giao thức do chính sách đăng ký được hợp nhất với trình xử lý do người dùng đăng ký và cả hai đều khả dụng. Người dùng có thể ghi đè trình xử lý giao thức do chính sách cài đặt bằng cách cài đặt trình xử lý mặc định mới nhưng không thể xóa trình xử lý giao thức do chính sách đăng ký.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=RegisteredProtocolHandlers để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"url": "https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s",
"default": true,
"protocol": "mailto"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đăng ký trình xử lý giao thức

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameRegisteredProtocolHandlers
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)