Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này

Cho phép bạn chỉ định danh sách các mẫu url. Những mẫu url này chỉ định các trang web mà Google Chrome sẽ tự động chọn một chứng chỉ ứng dụng khách, nếu trang web yêu cầu chứng chỉ.

Giá trị phải là một mảng từ điển JSON dạng chuỗi. Mỗi từ điển phải có dạng { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, trong đó $URL_PATTERN là một mẫu tùy chọn cài đặt nội dung. $FILTER giới hạn các chứng chỉ ứng dụng khách mà trình duyệt sẽ tự động chọn. Bất kể bộ lọc là gì, chỉ các chứng chỉ khớp với yêu cầu chứng chỉ của máy chủ mới được chọn. Ví dụ: nếu $FILTER có dạng { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, thì chỉ các chứng chỉ ứng dụng khách do chứng chỉ có CommonName $ISSUER_CN cấp mới được chọn. Nếu $FILTER chứa phần "ISSUER" và "SUBJECT", thì chứng chỉ ứng dụng khách phải thỏa mãn cả hai điều kiện để được chọn. Nếu $FILTER chỉ định một tổ chức ("O"), thì chứng chỉ phải có ít nhất một tổ chức khớp với giá trị đã chỉ định để được chọn. Nếu $FILTER chỉ định một đơn vị tổ chức ("OU"), thì chứng chỉ phải có ít nhất một đơn vị tổ chức khớp với giá trị đã chỉ định để được chọn. Nếu $FILTER là từ điển trống {}, thì việc chọn chứng chỉ ứng dụng khách sẽ không có các hạn chế bổ sung.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì sẽ không có thao tác tự động chọn nào được thực hiện cho bất kỳ trang web nào.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=AutoSelectCertificateForUrls để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{"pattern":"https://www.example.com","filter":{"ISSUER":{"CN":"certificate issuer name", "L": "certificate issuer location", "O": "certificate issuer org", "OU": "certificate issuer org unit"}, "SUBJECT":{"CN":"certificate subject name", "L": "certificate subject location", "O": "certificate subject org", "OU": "certificate subject org unit"}}}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tự động chọn chứng chỉ ứng dụng khách cho các trang web này

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)