Định cấu hình danh sách Ứng dụng web buộc cài đặt

Chỉ định danh sách các trang web được cài đặt tự động mà không có sự tương tác của người dùng và người dùng không thể gỡ cài đặt cũng như tắt.

Mỗi mục trong danh sách của chính sách này là một đối tượng chứa một thành phần bắt buộc: "url" và hai thành phần không bắt buộc: "default_launch_container" và "create_desktop_shortcut". "url" phải là URL của ứng dụng web cần cài đặt, "launch_container" phải là "window" hoặc "tab" để xác định cách mở Ứng dụng web sau khi cài đặt và "create_desktop_shortcut" phải có giá trị true nếu lối tắt trên màn hình được tạo trên Linux và Windows. Nếu bỏ qua mục "default_launch_container", thì ứng dụng sẽ mở trong tab theo mặc định. Người dùng có thể thay đổi vùng chứa dùng để mở ứng dụng bất kể giá trị của "default_launch_container". Nếu bỏ qua mục "create_desktop_shortcuts", thì sẽ không có lối tắt trên màn hình nào được tạo. Xem chính sách PinnedLauncherApps về việc ghim ứng dụng vào giá ChromeOS.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=WebAppInstallForceList để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"url": "https://www.google.com/maps",
"create_desktop_shortcut": true,
"default_launch_container": "window"
},
{
"url": "https://docs.google.com",
"default_launch_container": "tab"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL của ứng dụng web cài đặt tự động.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebAppInstallForceList
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)