Đặt thư mục hồ sơ chuyển vùng

Cấu hình thư mục mà Google Chrome sẽ dùng để lưu trữ bản sao chuyển vùng của các cấu hình.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng thư mục được cung cấp để lưu trữ bản sao chuyển vùng của các cấu hình nếu chính sách RoamingProfileSupportEnabled đã được bật. Nếu bạn tắt hoặc không đặt chính sách RoamingProfileSupportEnabled, giá trị lưu trữ trong chính sách này sẽ không được sử dụng.

Hãy xem https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để biết danh sách các biến mà bạn có thể dùng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, đường dẫn cấu hình chuyển vùng mặc định sẽ được sử dụng.

Giá trị mẫu: ${roaming_app_data}\chrome-profile

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt thư mục hồ sơ chuyển vùng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRoamingProfileLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)