പോപ്പപ്പുകള്‍ക്കായുള്ള സ്ഥിരസ്ഥിതി ക്രമീകരണം

പോപ്പ്-അപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റുകളെ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് സജ്ജീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. പോപ്പ്അപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കായും ഒന്നുകിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടതോ ആകാം.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ 'BlockPopups' ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

പോപ്പപ്പുകള്‍ക്കായുള്ള സ്ഥിരസ്ഥിതി ക്രമീകരണം


 1. പോപ്പ്-അപ്പുകള്‍‌ കാണിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സൈറ്റുകളെയും അനുവദിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. പോപ്പപ്പുകള്‍ കാണിക്കാന്‍ ഒരു സൈറ്റിനേയും അനുവദിക്കരുത്
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)