ഡിഫോൾട്ട് കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ക്രമീകരണം

വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോയെന്ന് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കുമായി അനുവദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കുമായി നിരസിക്കാം.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, 'BlockKeygen' ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം ഉപയോക്താവിന് ഇത് മാറ്റാനുമാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഡിഫോൾട്ട് കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ക്രമീകരണം


 1. കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാ സൈറ്റുകളെയും അനുവദിക്കുക
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. കീ സൃഷ്‌ടിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു സൈറ്റിനെയും അനുവദിക്കരുത്
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)