സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ തല്‍ക്ഷണ URL

തൽക്ഷണ ഫലങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരയൽ എഞ്ചിനിന്റെ URL വ്യക്തമാക്കുന്നു. URL-ൽ '{searchTerms}' സ്‌ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കണം, ഇത് അന്വേഷണ സമയത്ത് ഉപയോക്താവ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ള ടെക്‌സ്‌റ്റിനെ മാറ്റി പകരം വയ്‌ക്കും.

ഈ നയം ഓപ്‌ഷണലാണ്. സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തൽക്ഷണ തിരയൽ ഫലങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല.

Google-ന്റെ തൽക്ഷണ ഫലങ്ങൾ URL, ഇനിപ്പറയുന്നതായി വ്യക്തമാക്കാം: '{google:baseURL}suggest?q={searchTerms}'.

'DefaultSearchProviderEnabled' നയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നയം പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

സ്ഥിരസ്ഥിതി തിരയൽ ദാതാവിന്‍റെ തല്‍ക്ഷണ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderInstantURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)