ആൾമാറാട്ട മോഡ് ലഭ്യത

ഉപയോക്താവിന് Google Chrome-ൽ പേജുകൾ ആൾമാറാട്ട മോഡിൽ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

'പ്രാപ്‌തമാക്കി' എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിട്ടെങ്കിൽ, പേജുകൾ ആൾമാറാട്ട മോഡിൽ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

'അപ്രാപ്‌തമാക്കി' എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പേജുകൾ ആൾമാറാട്ട മോഡിൽ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല

'നിർബന്ധിതം' എന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പേജുകൾ ആൾമാറാട്ട മോഡിൽ മാത്രമേ തുറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ആൾമാറാട്ട മോഡ് ലഭ്യത


 1. ആൾമാറാട്ട മോഡ് ലഭ്യമാണ്
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. ആൾമാറാട്ട മോഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. ആൾമാറാട്ട മോഡ് നിർബന്ധിതമാക്കി
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)