അപ്രാപ്തമാക്കപ്പെട്ട പ്ലഗിനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നിര്‍ദേശിക്കുക

Google Chrome എന്നതിൽ അപ്രാപ്‌തമാക്കിയ പ്ലഗിനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുകയും ഉപയോക്താക്കളെ ഈ ക്രമീകരണം മാറ്റുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൈൽഡ് കാർഡ് പ്രതീകങ്ങളായ '*', '?' എന്നിവ ആർബിട്രറി പ്രതീകങ്ങളുടെ ശ്രേണികളെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഏക ഓപ്‌ഷണൽ പ്രതീകത്തെ '?' വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ പ്രതീകങ്ങളുടെ ഒരു ആർബിട്രറി നമ്പറിനെ '*' പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് പൂജ്യമോ ഒന്നോ പ്രതീകങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു. '\' എസ്‌ക്കേപ്പ് പ്രതീകമാണ്, അതുകൊണ്ട് '*', '?', അല്ലെങ്കിൽ '\' തുടങ്ങിയ ശരിക്കുള്ള പ്രതീകങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവയ്‌ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു '\' ഇട്ടാൽ മതി.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലഗിനുകളുടെ വ്യക്തമാക്കിയ ലിസ്റ്റ് Google Chrome-ൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. പ്ലഗിനുകളെ 'about:plugins' എന്നതിൽ അപ്രാപ്‌തമാക്കിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവയെ പ്രാപ്‌തമാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ നയം EnabledPlugins, DisabledPluginsExceptions എന്നിവയെ അസാധുവാക്കുമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന അനുയോജ്യമല്ലാത്തെ ദൃഢകോഡുകളുള്ള, കാലഹരണപ്പെട്ട, അപകടകരമായ പ്ലഗിനുകൾ ഒഴികെ ഏതൊരു പ്ലഗിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

അപ്രാപ്തമാക്കിയ പ്ലഗിനുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPlugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)